Python 海龟绘图 100 题——第 88 题

Python 海龟绘图 100 题——第 88 题
题目:绘制下面的图形解析:绘制圆形套正方形。(此题给的两种方法起始位置不同,方法一从最上面开始,方法二从图中 O 点起始)答案:方法一import turtle as tfor i in range(0, 360): t.fd(0.0174*100) t.rt(1)t.rt(45)for i in range(0, ……继续阅读 »

Ju 5个月前 (04-17) 256浏览 0评论5个赞